Татгалзах тухай

Татгалзах тухай

APCOM-ийн үндэслэн байгуулсан TEST4Ub.org сайт дээрх мэдээллийг зөвхөн ерөнхий гарын авлага болгох ба бид энэхүү вэб хуудсанд байрлах мэдээллийн бүрэн үнэн зөв байхад анхааран ажиллаж байгаа хэдий ч APCOM нь эдгээр вэб хуудсын агуулга, үнэн зөв нийцтэй байхыг бүрэн төлөөлөхгүй болно. APCOM нь энэхүү вэб хуудсанд байрлах мэдээллүүдийг эмчилгээ, зөвлөгөө өгөх хэрэгсэл болгохыг санал болгодоггүй бөгөөд тус сайтад байрлах мэдээллийг үндэслэн аливаа шийдвэр гаргахын өмнө мэргэжлийн эмчид хандан зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна.

APCOM нь энэхүү вэб хуудсанд холбогдох бусад вэбсайтууд болон түүний нөхцөл байдал агуулгад хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд манай вэб хуудастай холбогдсон бусад холбоосууд нь зөвхөн мэдээлэл үйлчилгээний тохиромжтой байдлыг хангах үүднээс холбогдсон бөгөөд эдгээр вэб хуудсын эзэмшигч, операторын санал болгох аливаа үйлчилгээг APCOM батлан зөвшөөрөөгүй болно.

APCOM нь вэбхуудас дахь мэдээллийг ашиглахтай холбогдуулан аливаа этгээдэд учирсан хохирол, гэмтэл болон APCOM -ийн ажилчид, гүйцэтгэгчид, сайн дурынхан эсвэл төлөөлөгчдийн гаргасан зөрчил, буруу мэдээлэл, хайхрамжгүй байдалд холбогдон хариуцлага хүлээхгүй болно.